(Artikel 1  –  Algemeen 

1.1.   Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen het Theater en een bezoeker van het Theater. Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden hebben tevens betrekking op alle handeling die ter uitvoering van deze overeenkomst worden verricht. Onder bezoeker (hierna “de Bezoeker) wordt voor deze Algemene Bezoekersvoorwaarden verstaan iedere persoon of rechtspersoon die op enigerlei wijze, direct of indirect, een overeenkomst met het Theater sluit terzake van het bijwonen van een door het Theater dan wel door een derde in het gebouw van het Theater (hierna: het “Gebouw”), waaronder ook dient te worden begrepen dat deel van de aan het Gebouw grenzende openbare weg waartoe het Theater op enigerlei wijze zakelijk gerechtigd is) of een andere locatie, ingezet door het Theater, te organiseren evenement. Daarnaast gelden deze Algemene Bezoekersvoorwaarden voor een ieder die enig evenement in het Gebouw bijwoont, zonder dat de betrokkene direct of indirect een overeenkomst met het Theater heeft gesloten.
1.2.           Het Theater zal al het mogelijke verrichten om het bezoek in het Gebouw naar wens van de Bezoeker te laten verlopen. Het Theater zal optimale zorgvuldigheid jegens de Bezoeker betrachten. Het Theater zal tevens trachten de evenementen in het Gebouw ongestoord te laten plaatsvinden. Het Theater spant zich in eventuele overlast of ongemak voor de Bezoeker tot een minimum te beperken, alsmede de veiligheid van de Bezoeker zoveel mogelijk te waarborgen. Het Theater verneemt graag suggesties van de Bezoeker ter verbetering van de dienstverlening. De Bezoeker kan terzake te allen tijde contact opnemen met de Directie van het Theater. Mocht enige overlast of ongemak in redelijkheid niet te vermijden zijn, dan biedt het Theater hiervoor zijn verontschuldigingen aan. 

Artikel 2 – Kaartverkoop/Aanbiedingen/Prijzen 
2.1        Alle door het Theater, dan wel door derden gedane aanbiedingen, (programma)-aankondigingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven zijn vrijblijvend. Het Theater aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in het door het Theater en door derden aan de Bezoeker gedane aankondigingen, aanbiedingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven, dan wel voor fouten gemaakt bij de (voor-)verkoop van plaatsbewijzen door derden, daaronder begrepen de zgn. voorverkoopadressen. 
2.2.       Indien dit hem/haar wordt verzocht, is de Bezoeker te allen tijde verplicht zijn toegangsbewijs en enige kaart die recht geeft op korting op dit toegangsbewijs aan als zodanig kenbare functionarissen van het Theater te tonen. Het toegangsbewijs dient in ieder geval te worden getoond bij binnenkomst van het Gebouw, ook indien de Bezoeker het Gebouw heeft verlaten tijdens (de duur van) een evenement.
2.3               De Bezoeker is niet gerechtigd tot verkrijging van restitutie van de toegangsprijs of enige andere vergoeding:
2.3.1          in geval van diefstal of verlies van zijn/haar toegangsbewijs of
2.3.2          in geval de Bezoeker het toegangsbewijs van een derde anders dan het Theater heeft verkregen en deze afdracht van de toegangsprijs door de derde aan het Theater om redenen aan de zijde van de derde niet plaatsvindt of
2.3.3          het evenement tot bijwoning waarvan het toegangsbewijs recht geeft om niet aan het Theater verwijtbare redenen geen doorgang vindt.Indien de Bezoeker om welke reden dan ook geen gebruik maakt van het toegangsbewijs, komt dit voor zijn/haar eigen rekening. Een eenmaal verkregen toegangsbewijs kan niet meer worden geretourneerd. 
2.4            Indien er een studententicket is gekocht dient de bezoeker dit bij het scannen van de ticket te kunnen aantonen middels een studenten kaart o.i.d. Indien deze  niet overhandigd kan worden dient de bezoeker de reguliere ticketprijs te betalen.
 
Artikel 3 – Verblijf in het Gebouw. 
3.1               Gedurende zijn/haar verblijf in het Gebouw dient de Bezoeker zich in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en de met betrekking tot de aard van het bezochte evenement geldende regels van fatsoen te gedragen. De Bezoeker is in dit verband tevens verplicht de door de als zodanig kenbare functionarissen van het Theater gegeven aanwijzingen en instructies op te volgen. Indien naar het redelijk oordeel van een leidinggevend functionaris van het theater de Bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze normen, aanwijzingen of instructies handelt, kan de Bezoeker voor het betreffende evenement de verder toegang tot het Gebouw worden ontzegd, zonder dat de Bezoeker enig recht op vergoeding van zijn/haar toegangsbewijs geldend kan maken. 
3.2               Het is de Bezoeker onder meer verboden:
– aan derden in het Gebouw goederen en schriftelijke informatie zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie van welke aard dan ook te koop aan te bieden, dan wel kosteloos te verschaffen;
– (huis)-dieren het Gebouw in te brengen;
– etenswaren en/of (alcoholische) consumpties in het Gebouw mee te brengen;
– naar het oordeel van een functionaris van het Theater gevaarlijke en/of voor de bezoekers hinderlijke voorwerpen of stoffen het Gebouw in te brengen c.q. met zich mee te voeren;
– drugs in het gebouw mee te nemen en/of te gebruiken. 
3.3               In bijzondere gevallen waarin de algemene veiligheid zulks redelijkerwijze vereist, kan de bedrijfsleiding van het Theater inzage verlangen in de door de Bezoeker meegevoerde (hand-) bagage. Indien zulks noodzakelijk wordt geacht, kan speciaal daarvoor opgeleid en getraind personeel de Bezoeker bovendien verzoeken mee te werken aan een veiligheidsfouillering. In geval van weigering van medewerking kan de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Gebouw worden ontzegd zonder dat de Bezoeker enig recht heeft op restitutie van de prijs van het toegangsbewijs. 
3.4               Het is de Bezoeker verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van het Theater, foto-, video-, film-, geluids- en andere opnameapparatuur in het Gebouw bij zich te hebben of genoemde apparatuur zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van het Theater te gebruiken. Telefoontoestellen of andere middelen van draadloze communicatie moeten voor het betreden van het Gebouw buiten gebruik gesteld worden. De als zodanig kenbare functionarissen van het Theater zijn bevoegd om afgifte te vorderen van eventueel aangetroffen apparatuur en deze gedurende het verblijf van de Bezoeker in het Gebouw in bewaring te nemen. Bij weigering van medewerking kan de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Gebouw worden ontzegd, zonder dat de Bezoeker enige aanspraak kan maken op restitutie van de prijs van het toegangsbewijs. 
3.5               Het Theater behoudt zich het recht voor van het evenement waarbij de Bezoeker aanwezig is beeld- en/of geluidsopname te (doen) maken. De Bezoeker zal geen auteursrechtelijk of ander bezwaar maken teen de gebruikmaking van zijn portret/gelijkenis als onderdeel van de openbaarmaking van genoemde evenementen. 
3.6               Binnen het Theater gelden regels inzake het rookverbod. De Bezoeker is gehouden zich aan deze voorschriften inzake het roken te houden. De Beheerder van het Gebouw is bevoegd bij weigering van medewerking van de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Gebouw te ontzegen, zonder dat de Bezoeker enige aanspraak kan maken op restitutie van de prijs van het toegangsbewijs. 

Artikel 4 – Aansprakelijkheid van het Theater. 
4.1               Het verblijf van de Bezoeker in het Gebouw is voor zijn/haar eigen rekening en risico.
4.2               Het Theater is slechts aansprakelijk voor door de Bezoeker geleden zaaks- en/of gevolgschade of de Bezoeker toegebracht letsel, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van het Theater en/of zijn functionarissen, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen het Theater verzekerd is, dan wel, naar redelijkheid en billijkheid, verzekerd had behoren te zijn en voor het daarin gehanteerde maximumbedrag. De aansprakelijkheid van het Theater wordt onder meer uitgesloten voor:
a.    schade tengevolge van het handelen van derden, waaronder begrepen door het Theater ingeschakelde personen en huurders van (ruimten in) het Gebouw en de door deze derden ingeschakelde personen.
b.    schade tengevolge van het niet opvolgen van door de functionarissen van het Theater gegeven instructies en van het niet naleven van de in het algemeen geldende regels van fatsoen;
c.    (gevolg-)schade ten gevolge van niet voorzienbare wijzigingen in de aanvangs- en       slottijden van de evenementen waarop de overeenkomst tussen het Theater en de Bezoeker betrekking heeft;
d.    schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere bezoekers.
4.3               Het Theater is nimmer aansprakelijk voor door de Bezoeker geleden schade, die is ontstaan ten gevolge van overmacht aan de zijde van het Theater. Onder overmacht wordt mede verstaan elke van de wil van het Theater onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst reeds als mogelijkheid te voorzien -, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen oorlog, oorlogsgeweld, burgeroorlog, oproer, rellen, optreden van politie en/of brandweer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van het Theater c.q. in het Gebouw, weersomstandigheden en om welke reden dan ook niet functionerend openbaar vervoer. )

Join our Mailing list!

Get all latest news, exclusive deals and workshop updates.